Algemene voorwaarden zakelijk

Artikel 1 – Overeenkomst

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en totstandkomingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (hierna te noemen: DRIT media).

b) De deadline van de opdracht wordt van tevoren besproken en vastgelegd in de offerte.

c) In de offerte wordt overeengekomen hoeveel feedback rondes er bij de prijs zijn inbegrepen. Wanneer er meer feedback rondes gewenst zijn, dan is dit tegen een meerprijs mogelijk.

d) De prijzen weergegeven op de offerte zijn altijd exclusief BTW.

e) Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.

f) Opdrachten dienen schriftelijk te worden bevestigd door de opdrachtgever.

Artikel 2 – Uitvoering overeenkomst

De uitvoering van de overeenkomst zal ten alle tijden op de best mogelijke manier gebeuren. Vertraging als gevolg van nalatigheid bij de opdrachtgever, is de verantwoordelijk van de opdrachtgever, en kan een verlegging van de deadline als gevolg hebben.

Artikel 3 – Wijziging opdracht

Bij meerwerk of uitloop als gevolg van een wijziging van de opdracht zal in overleg tussen opdrachtgever en DRIT media een meerprijs worden bepaald.

Artikel 4 – Auteursrecht

a) Tenzij anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij DRIT media.

b) Mocht de opdrachtgever het werk vaker willen gebruiken dan vooraf afgesproken, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met DRIT media en wordt daar een vergoeding voor afgesproken.

Artikel 5 – Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven al de papieren illustraties eigendom van DRIT media.

Artikel 6 – Licentie en exclusiviteit

De exclusiviteit van het werk wordt in de overeenkomst vastgesteld. Mocht dit niet gebeurd zijn, dan hanteert DRIT media een standaard exclusiviteit licentie. Hierbij garandeert DRIT media dat het werk voor ten minste 2 jaar niet voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Artikel 7 – Betaling

Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan is het niet toegestaan het werk in welke vorm dan ook te gebruiken.

Artikel 8 – Opzegging overeenkomst

Bij de opzegging van de overeenkomst is de opdrachtgever het volledige honorering voor het gedane werk schuldig aan DRIT media, tenzij aantoonbaar sprake is van wangedrag door DRIT media.